Home

Vad är digital infrastruktur

Tillgången till en säker och robust digital infrastruktur är en grundförutsättning för samhällets digitalisering, och för alla människors möjlighet att ha tillgång till digitala tjänster och känna sig trygga med att använda dem. Digital infrastruktur omfattar inte enbart fysisk infrastruktur, utan även så kallad mjuk infrastruktur i form av standarder och grundläggande tjänster som t ex e-legitimation och betalningslösningar. Att verka för att säkra en tillgänglig. Digital infrastruktur. Digital infrastruktur är grunden för digital kommunikation. Stabil uppkoppling och hög överföringskapacitet är viktigt för alla företag i hela landet. Den digitala infrastrukturen används för olika bredbandstjänster men också i ökande omfattning för automatiska processer för kontroll och styrning av maskiner och system Digital infrastruktur, som både består av en IT- och kommunikationsinfrastruktur, som 5G och sensorer, och en mjuk infrastruktur i form av lagar och standarder, ger industri och offentlig verksamhet förutsättningar för bättre samverkan, stärkt konkurrenskraft och effektiviseringsvinster okt 11,2016 Lämna en kommentar Digital infrastruktur, e-infrastruktur, forskningsinfrastruktur Digital infrastruktur för kulturarv är ett begrepp som idag används i bred bemärkelse. Oftast relaterar det till hantering av digitalt kulturarvsmaterial i databaser och system för samlingsförvaltning, men kan även användas för internetuppkoppling, datalagring, e-infrastrukturer, med mera

Digital infrastruktur - IT&Telekomföretage

Vi kan prata om offentlig digital infrastruktur som t.ex. bredbandsutbyggnad. Detta utgör vad man kan kalla för hård digital infrastruktur. Hit hör även utbyggnad av nät, 4G- och 5G-teknik. Vad som inte för lika stort fokus är den mjuka infrastrukturen. Exempel på detta är standarder, lagstiftning, rutiner för inloggningar och signeringar Den digitala infrastrukturen är ett socio-tekniskt fenomen, det vill säga att den består av både av informationstekniska och mänskliga processer vars samspel både möjliggör och begränsar infrastrukturens kapacitet. Digital infrastruktur i en industriell kontext kan innebära alla de samspelande digitala och mänskliga resurser som ett företag nyttjar för att skapa och använda information (här även kallat data) i syftet att utveckla, producera och underhålla produkter

Digital infrastruktur - svensktnaringsliv

 1. Ekonomiskt stöd till utbyggnad av digital infrastruktur Du kan få projektstöd för att bygga bredbandsnät på landsbygden. Det kan vara en grupp personer som bor på landsbygden som bildar en förening som sedan söker stödet och bygger bredbandsnätet
 2. Informationsförsörjning, digital infrastruktur Vi lever i en tid där data är en värdefull tillgång. Information som har bred användning och är kritisk för samhällets effektivitet behöver vara stabilt tillgänglig till en rimlig kostnad
 3. För att kunna öka tillgången till, användningen av och bevarandet av digital kulturarvsinformation behövs en nationell infrastruktur som är stabil och långsiktigt hållbar. Med infrastruktur menar vi på Digisam, lite förenklat, en plattform som har lager för information och tjänster och verktyg som stödjer de centrala processerna för hantering av samordnat digitalt kulturarv
 4. Till infrastruktur brukar man först och främst räkna system som omfattar vägar och järnvägar, elnät och andra energisystem, telenät och Internet, samt vatten- och avloppsnät. Det är i allmänhet det offentliga samhället - staten och kommunerna - som ansvarar för utbyggnad oc

Digital infrastruktur - förutsättning för ett hållbart

 1. För att hantera det hindrande digitala arvet kommer Sundsvalls kommun att utveckla en digital infrastruktur som bygger på flexibilitet, långsiktighet och öppenhet. Anpassad utefter en kommuns förutsättningar och behov. Den ska vara öppen som standard, datadriven, utgå från målgruppens behov (utifrån och in-perspektiv) och möjliggöra en transformation till en organisation som utgår från ett digitalt först-perspektiv. Där det digitala är norm i utövande av verksamhet
 2. Infrastruktur kan förklaras som ryggraden i ett samhälle, anläggningar och strukturer som måste finnas som en grund för att allt annat ska kunna fungera. IT-infrastruktur blir därför de grundläggande system som måste finnas i en IT-miljö för att det tekniska ska kunna fungera som det ska
 3. En viktig pusselbit för att Sverige ska kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter är att det finns en fungerande infrastruktur. Service och tjänster som finns att tillgå digital ska kunna användas när det passar individen själv. Det förutsätter att alla får tillgång till en e-legitimation som är säker och lätt att använda
 4. Vad är infrastruktur? Infrastruktur är ett företags eller en Nations grundläggande fysiska system. Transport, kommunikation, avlopp, vatten och elsyste
 5. Regeringen har gett DIGG i uppdrag att vara projektledare för en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för vaccinationsintyg som ska heta Covidbevis. DIGG ska även fortsätta utveckla infrastrukturen för vaccinationsbevis för att Sverige ska uppfylla kraven i EU:s kommande förordning. DIGG ska också inom ramen för Hack for Sweden söka lösningar som kan inkludera fler i de digitala tjänster EU:s digitala intyg kräver
 6. IT-infrastruktur är ett omfattande begrepp. Något förenklat kan det beskrivas som verktygslådan som får verksamhetssystemen och därmed verksamheten att snurra. Eller de underliggande tekniska plattformar och applikationer, som verksamhetssystemen vilar på

Välkommen till ett inspirerande seminarium om digitala strategier för infrastruktur - Vad skapar värde? Alla infrastrukturägande bolag känner igen sig i kraven att göra mer, med mindre. Förväntan är en service där inget går fel, med sjunkande kostnader. Det är en till synes svår ekvation att få ihop. Ett antal svar går att hitta i digitalisering. De svaren kommer dock med en hel bukett av frågor, t ex Infrastruktur är nödvändigt för att samhället ska fungera. Begreppet omfattar både synliga delar som vägar, broar och järnvägar och det som inte syns, som fiberkablar, gasledningar, vatten- och avloppsystem och fjärrvärme Vad är infrastruktur för digitala e-hälsotjänster? Infrastrukturen för digitala e-hälsotjänster (eHealth Digital Service Infrastructure, eHDSI) ger hälso- och sjukvårdspersonalen säker och lätt åtkomst till EU-invånarnas sjuk- och hälsovårdsuppgifter elektroniskt - när och var som helst inom EU, me Digital infrastruktur är en förutsättning för ett land i balans där alla kan vara en del av samhället. Det är också nödvändigt för demokratin - för att kunna hålla kontakt med myndigheter och ta del av nyheter och samhällsinformation. Bredband upphäver avstånden både när det gäller service, handel, utbildning, arbete, omvärldsbevakning, kultur, demokrati och den växande. Informationsförsörjning, digital infrastruktur. Vi lever i en tid där data är en värdefull tillgång. Information som har bred användning och är kritisk för samhällets effektivitet behöver vara stabilt tillgänglig till en rimlig kostnad. Kommuner och regioner är beroende av data och information i sin dagliga verksamhet

Digitala infrastrukturer - vad är det och vilka

Projektet Kraftsamling runt städernas digitala infrastruktur för mobilitet, Diginfra, bygger på att kommuner samarbetar för att gemensamt hitta vad de har ansvar för när det gäller att ställa om delar av verksamheten när den blir mer och mer digital.- I dagsläget är det ibland oklart vem som har ansvar för vad, om det är näringslivet [ Digital infrastruktur ska öka försäljningen för High Coast Distillery. Henrik Persson, VD på High Coast Distillery. High Coast Distillery som är beläget i Bjärtrå, tillverkar och säljer whisky. Där har företaget också ett upattat besökscentrum intill destilleriet som ligger vackert placerat på en udde vid Ångermanälven Vaccinstrulet hade kunnat undvikas med digital infrastruktur. Debatt och insändare Landets äldre har drabbats hårt av den förgörande coronapandemin. En bidragande orsak är avsaknaden av en genomtänkt strategi för en nationell digital infrastruktur. Bristerna har fått långsiktiga konsekvenser för sjukvården och äldreomsorgen Satsningar inom innovation och infrastruktur ger Sverige en stabil grund och i de flesta internationella index placeras Sverige på en topposition. Dock krymper försprånget till andra länder. De största utmaningarna som vi ser det är kopplade till digital ledning och digital kompetens. Områden där det behövs både riktning och handling Men vad skulle hända om det gick att återskapa världen som en digital karta, i syfte att göra världen mer begriplig och överskådlig? Det är detta som är ambitionen med Digital Tvilling. Genom att skapa en ändamålsenligt, representation av världen i digital form kan vi pröva samband och åtgärder på ett kontrollerat sätt. När allt fler lager av information adderas över tid.

Erfarna specialister som gör skillnad - Avega Group

- Målet är att du som individ ska få ett digitalt vaccinationsintyg och att andra vaccinationsintyg ska kunna verifieras digitalt. Det ska kunna ske via olika plattformar och det ska vara enkelt för den som utfärdar beviset, för den som ska använda det och för den som ska kontrollera det, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman. Nu tar vi fram en digital infrastruktur för. YourCity är ett samarbetsprojekt för fastighetsaktörer och byggherrar i Barkarbystaden där målet är att skapa en attraktiv, inkluderande och hållbar stad. Barkarby Science driver detta projekt i samarbete med Locallife. Projektet består av ett samverkansnätverk för utveckling av gemensamma frågor samt uppbyggnaden av en lokal digital infrastruktur för delning, information och. Vi bygger ny digital infrastruktur för mobil marknadsföring och betalning. Joachim Samuelsson, styrelseordförande i Crunchfish AB, blev inbjuden till en intervju på ClearOns stora kund- & partnerdag den 4 oktober med mer än 250 gäster från dagligvarubranschen. Nedan är ett utdrag från samtalet där frågorna ställdes av Pontus. SkyView är 3D-visualiseringsverktyget som med en georefererad digital tvilling som grund gör att du hela tiden kan jämföra och kontrollera både planering och resultat mot verkligheten. Du får fram tydliga och visuella förfrågningsunderlag som ger mer precisa anbud från de entreprenörer som ska utföra uppdragen. Otryggheten kring ÄTA minskar tack vare visuell dokumentation och. Vad är infrastruktur. Infrastruktur är ett företags eller en Nations grundläggande fysiska system. Dessa system tenderar att förknippas med höga kostnader vid investeringar och reparationer men de är avgörande för ett lands ekonomiska utveckling och välstånd. Projekt som rör förbättringar av infrastruktur kan finansieras.

Vad gjorde internet när jag föddes? Gör en tidslinje som visar internets utveckling. Visa några viktiga händelser innan 1996 och fokusera sedan på tiden efter -96 och framåt. Skriv in viktiga händelser ur den digitala historien tillsammans med viktiga händelser i ditt och dina klasskamraters liv. 1996 En internetuppkoppling är årets. Digital infrastruktur Senast uppdaterad: 2019-08-23 Digital infrastruktur i Sundsvall Den digitala utvecklingen har pågått länge och har i grunden förändrat vad vi gör, hur vi gör det och vad som går att göra. Utvecklingen går allt snabbare och det är viktigt att hänga med och ta tillvara de möjligheter digitaliseringen kan erbjuda. Att bygga upp en digital infrastruktur som är. Vad är Cloud och IT infrastruktur. IT-infrastruktur blir ofta komplex, abstrakt och svår att förstå, även om den är faktiskt väldigt konkret och fysisk. I slutändan lagras och överförs allt IT-fysiskt och IT-infrastruktur handlar om hårdvara och programvara som gör det möjligt. Vi kommer att börja vår session med en ganska lång. Vad är virtualisering av infrastruktur? Infrastruktur virtualisering centrerar på att använda mjukvara och befintlig hårdvara för att emulera annan programvara eller hårdvara. Virtualisering kom till med moderna datorer, men började verkligen i början av 2000-talet med full server virtualiseringsalternativ. Det är möjligt att virtualisera nästan alla delar av hårdvara eller.

Digitala förutsättningar och infrastruktur — Det digitala

 1. arium om digitala strategier för infrastruktur - Vad skapar värde? Alla infrastrukturägande bolag känner igen sig i kraven att göra mer, med
 2. Vad innebär det egentligen och vilka fördelar, möjligheter och förändringar innebär det för företaget, organisationen och mig själv? Digitalisering är ett brett ämne och innebär att vi alla går igenom en förändring och transformation. Att vi gör en digital transformation är något som gäller allt och alla. Samhället, tankar.
 3. Digital fixare. Tjänsten digital fixare är främst till för personer från 65 år som behöver hjälp och stöd för att installera och komma igång med att använda olika appar, digitala tjänster och sociala medier eller olika kommunikationsverktyg i vardagen. Digital Fixare är fullbokad fram till sommaren och har stängt för nya.
 4. En region utan god infrastruktur tappar snabbt mark i konkurrensen om företagsamhet, kompetens och livskvalitet både nationellt och globalt. Vad som är välfungerande infrastruktur är under ständig förändring i takt med samhällets utveckling och människors och företags behov. Handelskammaren arbetar för att lyfta fram infrastruktur.

En digital infrastruktur är själva grunden för all digitalisering Det saknas tydliga incitament (både affärsmässiga och legala) för både samhällets och näringslivets aktörer för att beslut kring investeringar skall kunna fattas Genom en långsiktig, gemensam färdplan skapas förutsättningar för tydligare samordning och prioritering av nödvändiga insatser Målet är att stärka. Digital infrastruktur via framtidens belysning. Utforskas. Bakgrund Effektmål Om Vad? Med hjälp av sensorer kan stadens gatubelysningsnät öppna upp för nya möjligheter att samla in data om hur staden mår. Staden kan samla in mängder av olika data via sensorer som sitter på gatubelysningsstolparna runt omkring i Helsingborg. Med hjälp av dessa kan man exempelvis göra. Digital plattform. Enkelt uttryckt kan man se plattformar som en kategori av affärsmodeller. Plattformen sammanför två eller flera aktörer och underlättar deras transaktioner. Ett analogt exempel på plattform är en handels- eller marknadsplats, som köpcenter och gallerior, där kunder sammanförs med olika butiker och varumärken Snart kräver alla vitala samhällsfunktioner en väl fungerande digital infrastruktur. I dag arbetar många aktörer med olika delar av infrastrukturen. Men samordningen sker inte automatiskt. Hur arbetar Västra Götaland? Klarar regionen framtidens krav på den digitala infrstrukturen både vad gäller kapacitet och säkerhet? Vilka är utmaningarna på nationell nivå

Edig Industriell digital infrastruktu

Ekonomen Anders Åkerman minns fortfarande hur modemet sprakade när han för första gången använde internet. Även om intuitionen säger oss att nätet fick stora ekonomiska konsekvenser, så har det varit... - Listen to Investeringar i digital infrastruktur - vad är effekten? by SNS Reportage instantly on your tablet, phone or browser - no downloads needed Vad krävs på regional och lokal nivå för att skapa en digital infrastruktur som möter framtidens krav? Hur klarar man samordning och utveckling? Hur arbetar olika aktörer i Norrbotten för att skapa en digital infrastruktur som möter dagens och morgondagens krav på kapacitet och robusthet? Vilka är erfarenheterna hittills? Vilka är. Vad är digitalisering? Publicerad den 2017/09/15 2017/09/16 av Jonas Florén. Digitalisering sågs ursprungligen som ett sätt att omvandla analog information till digital men har numera flera olika innebörder. Enligt Terminologicentrum så skall man aldrig ta för givet att den du talar med tolkar digitalisering på samma sätt som du Precis som Uppsala Nya Tidning skriver så är. Investeringar i digital infrastruktur - vad är effekten? Reportage 2020.11.30 Bostäder och infrastruktur. Felaktiga avgifter för tågtrafiken Pressmeddelanden 2020.04.17 Jakobsbergsgatan 18 Box 5629 114 86 Stockholm +46 8 507 025 00 info@sns.se +46 8 507 025 00 info@sns.se.

Digital infrastruktur - Regionorebrolan

EUROPA 2020 - En digital agenda för Europa EU-kommissionens förslag till ny ekonomisk strategi, Europa 2020, lanserades i mars 2010. Den digitala agendan för Europaär ett av sju huvudinitiativ inom ramen för denna strategi. Det övergripande syftet med den digitala agendan för Europa är att uppnå varaktiga ekonomiska och sociala vinster från en digital inr Infradagen 2021 är en podd. Årets Infradag blir i podcastformat där ni kan lyssna på avsnitt som berör flera högst aktuella frågor med några bakåt- och framåtblickar till vad som har hänt tidigare och vad som kommer ske framöver. Vi pratar bland annat om ny planeringsomgång med Nationell plan och länsplaner, forskning kring vilka. Investeringar i digital infrastruktur - vad är effekten? Ekonomen Anders Åkerman minns fortfarande hur modemet sprakade när han för första gången använde internet. Även om intuitionen säger oss att nätet fick stora ekonomiska konsekvenser, så har det varit notoriskt svårt att faktiskt mäta dem. Anders, å andra sidan, hittade en. Investeringar i digital infrastruktur - vad är effekten‪?‬ SNS Reportage Politica Ekonomen Anders Åkerman minns fortfarande hur modemet sprakade när han för första gången använde internet. Även om intuitionen säger oss att nätet fick stora ekonomiska konsekvenser, så har det varit notoriskt svårt att faktiskt mäta dem. Anders, å andra sidan, hittade en snillrik ingång i. Satsa på infrastrukturen. Infrastrukturens betydelse för samhällsutvecklingen. STs Rapport visar att infrastruktur är ett område där det offentliga måste ta ett betydande ekonomiskt och organisatoriskt ansvar. om Satsa på infrastrukturen

Vad är social infrastruktur? 4 Social infrastruktur omtalas allt oftare i samband med stadsplanering och samhällsutveckling, men det är fortfarande en term som inte har etablerats i den mening att den har en vedertagen innebörd eller definition. Ett arbete med social infrastruktur i Uppsala kommun behöver därför inledas med en tolkning av begreppet och en diskussion kring vad det. Vissa kritiska sektorer är oftast i rampljuset när det gäller cybersäkerhet: Myndigheter och kritisk infrastruktur. Cybersäkerhet är avgörande för myndigheter och andra organisationer som direkt påverkar nationens - eller världens - välbefinnande och säkerhet. Kritisk infrastruktur har många nationella effekter på säkerheten. NIS-direktivet är till för att höja EU-medlemsstaternas skyddsnivå när det gäller samhällskritisk infrastruktur. NIS-direktivet, The Directive on security of network and information systems, är ett direktiv.Det innebär att det anpassas till nationell lagstiftning i varje medlemsstat vilket gör att det finns skillnader i tillämpningen i respektive land Kunskap: Vad är GAIA-X? Gaia-X är ett initiativ som lanserades av Tyskland och Frankrike under 2019 i syfte att etablera en federerad datainfrastruktur för EU. Sedan lanseringen har ytterligare länder visat intresse för att ansluta sig till initiativet och en stiftelse har upprättats där flera företag som bland annat Atos, BMW, Deutsche.

Informationsförsörjning, digital infrastruktur SK

Vad är digitala referenser? Europass digitala referenser är ett intyg på lärande, som kan beskriva aktiviteter, bedömningar och kvalifikationer och rätten att utöva ett yrke. EU-kommissionen vill ta fram en infrastruktur för Europass digitala referenser för att kvalifikationer och andra läranderesultat ska kunna erkännas i hela Europa på ett effektivare och säkrare sätt En viktig tjänst vi utför är ledningssamordning för städernas utveckling så att den tekniska infrastrukturen kan samsas och ledningsägarnas behov tillfredsställs. Vi projekterar VA-ledningar i mark och sjö, i alla skeden från program- och systemhandling, förfrågningsunderlag, bygghandling till relationshandling. Vi tar fram tekniska lösningar på ledningar av små till mycket. Vad är skillnaden på digitala signaturer och elektroniska signaturer? Helt enkelt: elektroniska signaturer (eller e-signaturer) är en bred term som avser alla elektroniska processer som innebär att man godkänner ett avtal eller en post. En digital signatur är en särskild typ av e-signatur

Vad är IaaS eller infrastruktur som tjänst. IaaS, infrastructure as a service eller infrastruktur som tjänst på svenska är tillsammans med PaaS och SaaS olika byggblock eller pusselbitar i en molnleverans. IaaS är grunden i alla sorters moln och IT som tjänst-leveranser. Du som slutanvändare eller företag får enkel tillgång till IT. Vad är grön infrastruktur? Grön infrastruktur är ekologiskt funktionella nätverk av livsmiljöer och strukturer, naturområden samt anlagda element som utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk mångfald bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet. Grön infrastruktur ställer frågor som vi inte ställt förut, genom att lyfta. Vad är öppen fiber? Sedan 2009 har vi hjälpt över 100 000 fastigheter och hushåll i Sverige och Tyskland. Fiber använder ljus för att skicka information. Det är pålitligt och kan hantera alla de krav som den tekniska utvecklingen kräver. Vår marknadsplats är öppen för alla tjänsteleverantörer som vill

Är tunnelbanestationer god affär för långsiktiga

Infrastruktur - Digisa

Digital mognad - vad är det? Johan Magnusson från Göteborgs universitet kommer till Kommunmarknaden den 10 september och talar om digital mognad. Vissa saker kan verka uppenbara när man hör om dem, men man har ändå inte tänkt på dem själv. Begreppet digital mognad är en sådan Med byggnadsverk avses inom BIM såväl byggnader som infrastruktur, till exempel hus, vägar, järnvägar, broar, tunnlar, anläggningar, försörjningssystem såsom VA-ledningar. Med modell avses att man skapar en digital objektsbaserad modell, där objekt i modellen representerar objekt i verkligheten, tex en vägg, en bropelare eller en vägbana. Objekten kan förses med både geometrier. Vad är digital kompetens och hur bygger man framgångsrika team i en föränderlig värld? Och vilka egenskaper anses egentligen attraktiva i en organisation i konstant förändring? Det, och mycket mer, tog Amer Mohammed, CDO på Coop, upp under sin presentation på Unbiased Day. Amer Mohammed är entreprenören, AI-experten och programmeraren som idag leder Coops nya digitala enhet. Han. För en gemensam digital infrastruktur I mitten av mars släppte EU-kommissionen sin nya strategi för standardisering, i syfte att stödja unionens politik och stärka en digital inre marknad. I strategin föreslår kommissionen att fokus läggs på 5G, Internet of Things, molntjänster, cybersäkerhet och datateknik eftersom dessa områden är väsentliga för EU:s bredare konkurrenskraft

Robust digital infrastruktur Den digitalisering som sker av samhället där en allt större del av samhällsviktiga och samhällskritiska funktioner är beroende av en robust fiberinfrastruktur gör det angeläget att arbeta med robusthetshöjande åtgärder. Inom Robust digital infrastruktur identifierar vi områden som kräver åtgärder för. Digital infrastruktur för rörlig bild Skåne har varit ett utvecklingsprojekt där fokus legat på själva processerna och de erfarenheter man har kunnat dra utifrån de olika delprojekten. De deltagande kommunernas möjlighet till kunskapsinhämtning och fördjupning i digitala frågor har varit lika viktigt som delprojektens tillkomst. Film i Skåne har varit projektägare i samverkan med. Digital infrastruktur ledde till ökad produktivitet men också till större löneskillnader. Bostäder och infrastruktur. SNS Analys nr 67. Ekonomiska konsekvenser av investeringar i digital infrastruktur. Bostäder och infrastruktur Digital infrastruktur som motsvarar behovet av överföringskapacitet. Mer kompetens. Plattformarna är ofrånkomliga, men måste fungera väl för både företagskunder och konsumenter. Adekvata konkurrensregler, med skäliga och transparenta avtalsvillkor. Att särregleringar och överlappande regelverk undviks

Följande trestegsprocess är ett enkelt sätt för ditt företag att anpassa sig till digital teknik. Det första steget är att ha en vision. Du måste veta vad du vill uppnå med digitaliseringen. Innan du når detta mål måste du gå igenom olika former av teknik och digitalisering. Du måste hitta det arbetssätt som bäst passar dig och. Är du osäker på vad DPA är och vill prata med en av våra experter kan du enkelt boka ett möte via länken. Prenumerera på vårt nyhetsbrev 2020-04-01 | Digital transformerin Exempel är information om pågående pilotverksamhet 2021, erfarenheter från tidigare pilottester 2019 och 2020, information om och för leverantörsmarknaden samt vad parter som vill ansluta till Säker digital kommunikation i kommande införandefas behöver göra. Kort om Säker digital kommunikatio IT-infrastruktur är att tillhandahålla en stabil bas bestående av tillförlitliga tjänster som enkelt kan anslutas och förändras, i syfte att tillgängliggöra IT för affärsprocesser (Weill et al, 1994). IT-infrastrukturen är gemensam för en hel organisation. Det är det karaktärsdrag som skiljer den från annan IT (t.ex. IT-system) som direkt kan härröras till en viss verksamhet.

Infrastruktur - Wikipedi

En möjliggörande digital infrastruktur för kommuner

Socialdemokraterna vill: bygga en bra infrastruktur i hela Sverige. Vägar, järnvägar, flyg och kollektivtrafik ska fungera i hela landet. investera 700 miljarder kronor på infrastrukturen fram till år 2029. Det är 100 miljarder mer än den förra borgerliga regeringen. satsa 500 miljoner per år på vägar i landsbygd Vilka av dessa delar är kommunövergripande? Samordning och samverkan behövs inom kommun, mellan kommuner och mellan kommun och region. Statens roll. Staten har en central roll för att ge kommuner förutsättningar i digitaliseringsarbete och behöver skapa de grundläggande förutsättningarna vad gäller en nationell digital infrastruktur. Vad är NIS direktivet? NIS (Network and Information Security)trädde i kraft den 1:a augusti 2018 och lagen kallas även för Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. NIS-direktivet är ett EU-direktiv i socialt kritiska sektorer. Direktivet innebär att alla organisationer som bedriver samhällsviktigt verksamhet, såsom vattenförsörjning.

IT-infrastruktur Nordlo, IT- och digitaliseringspartne

 1. Får ni vad ni har överenskommit från era leverantörsavtal? Vill ni upprätta en strategisk plan för att flytta upp i molnet? Våra specialister kan hjälpa er att införa, förbättra eller optimera er infrastruktur för en tryggare och stabilare upplevelse för både er verksamhet och era kunder. Datacenter & Cloud. Vi hjälper er att designa och omvandla offentliga eller privata.
 2. En digital multimeter är ett testverktyg som används för att mäta två eller flera elektriska värden, huvudsakligen spänning (volt), ström (ampere) och resistans (ohm). Det är ett standarddiagnostikverktyg för tekniker inom den elektriska/elektroniska industrin. Digitala multimetrar ersatte för länge sedan analoga mätare med nål tack vare sin förmåga att mäta med högre.
 3. Ineras uppdrag. Inera är ett aktiebolag som ägs av regioner, kommuner och SKR Företag. Uppdraget är att skapa förutsättningar för att digitalisera välfärden, genom att förse ägarna med gemensam digital infrastruktur och arkitektur. Inera ska alltid arbeta för invånarnas bästa. Ineras uppdrag. Ineras uppdrag
 4. INFRA -VAD, VARFÖR OCH VAD ÄR NÄSTA STEG? CA 850 MEDARBETARE PÅ 16 ORTER 37 % av svenska hushåll har tillgång* till fiber via Telia #1 PÅ FIBER 99.9 % befolkningstäckning (4G) #1 PÅ MOBILT Fiber Mobil Fast telefoni/ Datacom Koppar IP och WDM Sites INFRASTRUKTUR GROSSISTAFFÄR M&A OCH PARTNERSKAP FRAMTIDENS NÄT INFRA -EN DIGITAL INFRASTRUKTURJÄTTE FIBERAFFÄR. Dotterbolag.
 5. Infrastruktur - vad är det? Mänskligheten har alltid letat efter sätt att utnyttja och tämja sin omgivning, bl.a. genom att bygga vägar, kanaler och broar. Filmen skildrar infrastrukturens betydelse för civilisationens utveckling. Den tar bl.a. upp väg- och vattenbyggnadens historia, broar, vägar, hamnar, flygplatser, poldrar, kanaler.
 6. Vad är en användarvänlig hemsida? Användarvänlig webbdesign handlar inte om att göra användaren (besökaren och din potentiella kund) glad. Hade det bara handlat om det hade du kunnat lägga upp ett gäng roliga kattvideos och gå hem. Nej, användarvänlig design handlar om att se till att användaren når målet med hemsidan på ett effektivt sätt med hjälp av de tekniker som datorn.
 7. istration eller specialiserade uppgifter som CAD. Utvecklingen gick fort och med internets intåg exploderade behovet av PC, nätverk och kommunikation
19-22 oktober: Omställningskraft för hållbara städer och

It-infrastruktur 2019-02-20 Vad är Cloud? Har fått frågan vad Cloud eller Moln är många gånger. Det de flesta menar med frågan är vad publika moln är - vilket är både enkelt och komplext att svara på. Men det enkla svaret är att det är it-tjänster som erbjuds via internet. Så istället för att köra ett system i organisationens. Ström är den hastighet med vilken elektroner flödar förbi en punkt i en komplett elektrisk krets. I sin mest grundläggande form är ström = flöde.. En ampere, eller amp, är den internationella storheten som används för strömmätning.Den uttrycker mängden elektroner (kallas ibland för elektrisk laddning) som flödar förbi en punkt i en krets under en viss tid

En digital identitet - Digitaliseringsråde

I den här videon berättar vi om Office 365, som ger medarbetare inom Skellefteå kommun en verktygslåda av nya möjligheter för kommunikation och samarbete.Oav.. Digitalen är mobilanpassad webb. Med mobilanpassad webb krävs ingen nedladdning och uppdatering, som det gör med appar. Spara länken till digitalen på hemskärmen så blir det i stort sett samma funktionalitet som en app. Du kan också ladda ned appen för 1177 Vårdguiden och spara sidan för Digitalen på 1177.se som favorit i den Vad är NIS? Som en reaktion på utvecklingen antog EU NIS-direktivet (The Directive on Security of Network and Information Systems) under 2016, ett regelverk som omvandlas till nationella lagkrav hos samtliga medlemsstater. Syftet med direktivet är att etablera en säkerhetsstandard inom den digitala världen som skyddar den infrastruktur som bygger upp samhälle och ekonomi. Lagstiftningen. Fiber är vår tids viktigaste infrastruktur. Lika självklart som att ha el och vatten vill vi kunna surfa snabbt och vara del av det digitala samhället som är i ständig utveckling. Kanske är det dags för att koppla in fibern till din befintliga fastighet eller kanske har du fått upp ögonen för vår fina kommun och ska bygga nytt Digitalen - vård där du är. Med e-tjänsten Digitalen kan du enkelt komma i kontakt med vården i Norrbotten. Du kan påbörja ditt besök och svara på förberedande frågor om dina besvär när som helst under dygnet. Du får sedan hjälp av sjuksköterska eller läkare via chatt på din mobil, surfplatta eller dator

Vad är infrastruktu

Digital kommunikation (sociala medier, mejl, intranät) är snabba, enkla och kostnadseffektiva sätt att kommunicera på. Du kan nå personer utanför din vanliga målgrupp, skapa dialog och synliggöra ST, utan att det behöver kosta en krona. Men tänk på att ni inte behöver göra allt på en gång. Börja smått, känn på och se vad som funkar för era medlemmar ring har flera initiativ tagits. Särskilt relevant är att Myndigheten för digital förvalt-ning från den 1 september 2018 kommer att ha i uppgift att samordna, utveckla, för - valta och tillhandahålla en nationell digital infrastruktur för den offentliga sektorn Vad är molntjänster och hur fungerar de? Du kanske har ett hum om vad molnet är och vilka tjänster det tillhandahåller, men här kommer vi att ta en närmare titt på hur allt fungerar och varför molnet har blivit viktigt så snabbt. Chansen är stor att du använt molntjänster någon gång, även om du inte vet något om dem. Moln eller datormoln avser uppgifter och. Vad är en smart och uppkopplad stad? En smart stad är en hållbar stad, som utnyttjar digitalisering och ny teknik för att göra livet bättre för invånarna, besökarna och näringslivet. Vägen till att göra Stockholm till en smart och uppkopplad stad går via innovativa lösningar, öppenhet och uppkoppling

Mål, ekonomi och verksamhetstyrning - Perstorps kommunVisningsrum för välfärdsteknik

Fungerande infrastruktur är nödvändigt för ett fungerande samhälle. Men hur ser bäst före-datumen ut för våra vägar, järnvägar, vattenverk, broar och tunnlar? Med nyfikenhet och innovation reder vi ut risker och möjligheter med vårt lands infrastruktur nu och i framtiden infrastruktur, sjukhus? Ge exempel! Vad skulle hända om deras känsliga it-system slogs ut? Vilken viktig information, eller känsliga uppgifter, skulle kunna läcka från deras it-system? Vilka konsekvenser skulle det kunna få? Viktig information - vad är det? En digital lektion från https://digitalalektioner.se | Sida 5 av 8 LEKTIONSDEL 4 Din personliga viktiga information Fundera kring.

Familjeföretaget i Gideå årets gasell i länetSå stor blir efterfrågan på el för transportsektorn 2045Bombayworks på sjunde våningen i Malmös första skyskrapaTeknik | WSP Sverige
 • Ketra Design Studio software.
 • Mic AG Aktie Forum.
 • Tagesreise Niederlande Corona.
 • Token Liste.
 • Pitstop Inspektion.
 • Public transportation PowerPoint templates.
 • Crowdfunding privat Erfahrung.
 • Blockchain Kurs.
 • Werkvisum Zweden.
 • Jinsi ya kucheza superbet.
 • Shredded brothers Instagram.
 • Stock market definition Deutsch.
 • Windkraft Aktien China.
 • Ripple Stock chart.
 • Yobit Google authenticator lost.
 • Siemens Energy News.
 • Drei Karriere.
 • Swiss gold India.
 • 0.06 btc to ZAR.
 • Blockchain simulator.
 • How legit is ETH fruit bot.
 • Ubuntu Budgie discourse.
 • BaFin Journal.
 • LS19 mods PL.
 • Xkcd geese.
 • DAB SecurePlus App Falsche Anmeldeinformationen.
 • 375 Gold Erfahrungen.
 • Poker offline free texas apk.
 • First Eagle Amundi Income Builder Fund A119PV.
 • Ekonomi juridik matte.
 • Football Manager 2020 v20 4.1 0 dlcs multi17 DODI.
 • Funny Simulator games.
 • Online Bet 2021.
 • GNOME taskbar.
 • Serein admin template.
 • A2PA3S Kurs.
 • Pieter Bruegel Sprichwörter.
 • Jahressteuerbescheinigung Consorsbank.
 • Hebel Rechner Trading.
 • Prozentual Synonym.
 • Resurs Bank.